การศึกษาการใช้สารสกัดไหมในการสร้างชีววัสดุเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์