การศึกษาผลของรีคอมบิแนนท์โปรตีน RIP type I จากสบู่ดำเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตเซลล์มะเร็งลำไส้ชนิดแพร่กระจาย