การจัดทำแผนและระบบบริหารความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ