โครงการสร้างความมั่นคงและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนและวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลในระดับประเทศและภูมิภาค CLMV