ศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "โพลีพลอยด์และบทบาทสำคัญในงานปรับปรุงพันธุ์พืช", ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (AG-BIO Newsletter) , ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 7-12
Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิเดช แสงดี, exวนารัตน์ นาติโน, "Race Identification and Aggressiveness of Fusarium oxysporum f.sp. cubense Isolates in Northeast Thailand", The First International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA), 11 - 12 มกราคม 2021, สงขลา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2021 exนายธีรวัฒน์ หวายฤทธิ์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์, inอนุมัติ อิงคนินันท์, อาจารย์, "โครงสร้างกลุ่มดาวสำหรับฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.ประภาษ กาวิชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exวนารัตน์ นาติโน, "การประเมินความต้านทานต่อโรคตายพรายของเชื้อพันธุกรรมกล้วยตานี (Musa balbisiana)", การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 , 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย