การสังเคราะห์และสมบัติของกราฟีนโดยการเจือโลหะสำหรับใช้ในแก๊สเซนต์เซอร์