ลักษณะของซีรั่มโปรตีนย่อยของสุนัขที่ติดเชื้อ Ehrlichia canis หรือ Anaplasma platys ร่วมกับการแสดงอาการยูเวียส่วนหน้าอักเสบ หรือเลือดออกในจอประสาทตา/จอประสาทตาลอกหลุด

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exสุดารัตน์ ประเสริฐสังข์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, "Characterization of serum protein fractions of dogs naturally infected with Ehrlichia canis or Anaplasma platys associated with uveitis", Tropical Biomedicine, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 551-559
Publish Year National Journal 1
2019 exสุดารัตน์ ประเสริฐสังข์, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, inนางสาวณัฐเนตร ศรีตระกูล, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "ความชุกของการติดเชื้อ Ehrlichia spp. หรือ Anaplasma spp. ในสุนัขที่แสดงอาการยูเวียอักเสบ", สัตวแพทย์มหานครสาร, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 105-114