การสังเคราะห์ฟิล์มบาง Ti-Co-Ni โดย Spin Coating เพื่อศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กและความต้านทานการกัดกร่อน

Publish Year International Journal 10
2022 exAdisak Pinyo, exSompong Bangyeekhan, exTrinet Yingsamphancharoen, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Numerical Modeling for Corrosion Rate between Heat-Affected Zone and Unaffected Base Metal of Galvanized Steel Welded by Brazing", Applied Sciences and Technology Progess, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 4539-1-10
2022 exPattraporn Krajaisri, exRachakorn Puranasiri, exPongpak Chiyasak, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Investigation of pulse current densities and temperatures on electrodeposition of tin-copper alloys", Surface and Coating Technology, ปีที่ 435, ฉบับที่ 15, เมษายน 2022, หน้า 1-14
2022 inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exPongpak Chiyasak, exPhuri Kalnaowakul, exPattraporn Krajaisri, exRachakorn Puranasiri, exSakdipat Jarurapronperm, exBhuwadol Thanathattakum, "Effect of Ni addition on magnetism and corrosion resistivity of Ti/Co/Ni nanocomposites by sol–gel methods", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 555, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 169338-1-9
2020 exPhuri Kalnaowakul, exTRINET YINGSAMPHANCHARAROEN, exKE YANG, exDAKE XU, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Electrochemical Investigations of Microbiologically Influenced Corrosion on 316L-Cu Stainless Steel by Pseudoalteromonas lipolytica", SCIENCES OF ADVANCED MATERIALS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 191-199
2020 exparinya boonsa, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Virtual corrosion testing on stainless steel AISI 304 welded pipe with Hydroxyethyl Cellulose in 3.5% NaCl solution and turbulent flow", Materials Research Express, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1-12
2020 exPakapa Tiangpak, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The synthesis of polycaprolactone (PCL) microspheres containing cerium (III) nitrate (Ce(NO3)3) self-healing agent via double emulsion evaporation method", Materials Todays Communication, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 101668-101672
2020 exPakapa Thiangpak, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Self-Healing Abilities of Shape-Memory Epoxy Contained Polycaprolactone (PCL) Microspheres Filled with Cerium (III) Nitrate Coated on Aluminum 2024-T3", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 40, ตุลาคม 2020, หน้า 25647-25654
2018 exPhuri Kalnaowakul, ex Tonghathai Phairatana, ex Kornkanok Ubolchollakhet, exWeerachai Sangchay, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Bi2O3-doped and TiO2-doped porous Lava for photocatalytic studies", Materials Today:proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 9312-9318
2018 exPakapa Thiangpak, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of post-heat treatment on the mechanical properties ofsurface-tolerant epoxy coated on API 5L X65 carbon steel pipe:pipeline industry application", Materials today:proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 9393-9398
2018 exWorawat Thongsuksai, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Fast and convenient growth of vertically aligned ZnO nanorods via microwave plasma-assisted thermal evaporation", Materials Letters, ปีที่ 224, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 50-53
Publish Year National Journal 1
2019 exพงศ์ภัค จียาศักดิ์, exปิยนุช ม่วงทอง, exRussell Goodall, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "โลหะผสมเอนโทรปีสูง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 32, ฉบับที่ 107, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1-4