การสังเคราะห์ฟิล์มบาง Ti-Co-Ni โดย Spin Coating เพื่อศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กและความต้านทานการกัดกร่อน

Publish Year International Journal 6
2020 exPhuri Kalnaowakul, exTRINET YINGSAMPHANCHARAROEN, exKE YANG, exDake Xu, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Electrochemical Investigations of Microbiologically Influenced Corrosion on 316L-Cu Stainless Steel by Pseudoalteromonas lipolytica", SCIENCES OF ADVANCED MATERIALS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 191-199
2020 exParinya Boonsa, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Virtual corrosion testing on stainless steel AISI 304 welded pipe with Hydroxyethyl Cellulose in 3.5% NaCl solution and turbulent flow", Materials Research Express, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 1-12
2020 exPakapa Tiangpak, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "The synthesis of polycaprolactone (PCL) microspheres containing cerium (III) nitrate (Ce(NO3)3) self-healing agent via double emulsion evaporation method", Materials Todays Communication, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 101668-101672
2018 exPhuri Kalnaowakul, ex Tonghathai Phairatana, ex Kornkanok Ubolchollakhet, exWeerachai Sangchay, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Bi2O3-doped and TiO2-doped porous Lava for photocatalytic studies", Materials Today:proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 9312-9318
2018 exPakapa Thiangpak, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of post-heat treatment on the mechanical properties ofsurface-tolerant epoxy coated on API 5L X65 carbon steel pipe:pipeline industry application", Materials today:proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 9393-9398
2018 exWorawat Thongsuksai, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Fast and convenient growth of vertically aligned ZnO nanorods via microwave plasma-assisted thermal evaporation", Materials Letters, ปีที่ 224, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 50-53
Publish Year National Journal 1
2019 exพงศ์ภัค จียาศักดิ์, exปิยนุช ม่วงทอง, exRussell Goodall, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "โลหะผสมเอนโทรปีสูง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 32, ฉบับที่ 107, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 1-4