การพัฒนาไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดไนไทรต์ในอาหาร

Publish Year International Conference 1
2020 exปาลิตา พรชัยวรรณาชาติ, inดร.สายพิณ ทานัชฌาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Film Thickness and Potential on the Response of Nitrite Biosensor", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB 2020) , 26 พฤศจิกายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย