การติดเชื้อของตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียในปลาในหนองหาร จังหวัดสกลนคร

Publish Year National Journal 1
2020 inนางสาวพัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอารีรัตน์ พิจิตร, exนายพรเทพ เนียมพิทักษ์, "การติดเชื้อของตัวอ่อนระยะเมตาเซอร์คาเรียในปูนาจากจังหวัดนนทบุรี", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 375-383