การประเมินศักยภาพการปรับตัว ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตควินัวในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบน: การขับเคลื่อนพืชศักยภาพใหม่เพื่อความยั่งยืนในระบบเกษตรบนพื้นที่สูง.