การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรสำหรับข้อมูลที่มีการสูญหายโดยใช้สารสนเทศของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายในชุดข้อมูล

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, exรศ.สายชล สินสมบูรณ์ทอง, "Estimation of the Population Mean for Incomplete Data by Using Information of Simple Linear Relationship Model in Data Set", Advances in Science, Technology and Engineering Systems, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 161-169