การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรสำหรับข้อมูลที่มีการสูญหายโดยใช้สารสนเทศของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่ายในชุดข้อมูล