การผลิตยางคอมพอสิตเพื่อให้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยการเติมวัสดุธรรมชาติเป็นสารตัวเติม

Publish Year International Journal 4
2022 exNapaporn Kumkrong, exPeerapan Dittanet, exPongdhorn Saeoui, exSurapich Loykulnant, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Properties of silica/natural rubber composite film and foam: Effects of silica content and sulfur vulcanization system", Journal of Polymer Research, ปีที่ 29, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022
2019 exThidarat Petchsoongsakul, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurapich Loykulnant, exChaveewan Kongkaew , inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Natural Composite of Natural Rubber Filling Chitosan Nanoparticle", Key Engineering Materials, ปีที่ 821, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 96-102
2017 exManuchet Reowdecha, ex Chalermchat Sukthaworn, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNantina Moonprasith, ex Thipjak Na Lampang, exSurapich Loykulnant, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Degradation of Silica-Reinforced Natural Rubber by UV Radiation and Humidity in Soil", Key Engineering Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 314-319
2017 exChalermchat Sukthaworn, exManuchet Reowdecha, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNantina Moonprasith, ex Thipjak Na Lampang, exSurapich Loykulnant, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Degradation test of natural rubber/chitosan composite", Key Engineering Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 320-325
Publish Year International Conference 2
2017 exThidarat Petchsoongsakul, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurapich Loykulnant, exChaveewan Kongkaew , inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Chitosan Nanoparticles by Depolymerization of Chitosan and Ionotropic Gelation Method for Natural Rubber Composite", The 3rd Asia Pacific Rubber Conference 2017 (APRC 2017), 16 - 17 พฤศจิกายน 2017
2017 exNapaporn Kumkrong, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurapich Loykulnant, exChaveewan Kongkaew , inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Effects of Sulfur Vulcanization System on Properties of Composite from Blends of Silica and Natural Rubber Latex", The 3rd Asia Pacific Rubber Conference 2017 (APRC 2017), 16 - 17 พฤศจิกายน 2017