การผลิตยางคอมพอสิตเพื่อให้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยการเติมวัสดุธรรมชาติเป็นสารตัวเติม

Publish Year International Journal 4
2022 exNapaporn Kumkrong, exPeerapan Dittanet, exPongdhorn Saeoui, exSurapich Loykulnant, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Properties of silica/natural rubber composite film and foam: Effects of silica content and sulfur vulcanization system", Journal of Polymer Research, ปีที่ 29, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022
2019 exThidarat Petchsoongsakul, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurapich Loykulnant, exChaveewan Kongkaew, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Natural Composite of Natural Rubber Filling Chitosan Nanoparticle", Key Engineering Materials, ปีที่ 821, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 96-102
2017 exManuchet Reowdecha, ex Chalermchat Sukthaworn, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNantina Moonprasith, ex Thipjak Na Lampang, exSurapich Loykulnant, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Degradation of Silica-Reinforced Natural Rubber by UV Radiation and Humidity in Soil", Key Engineering Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 314-319
2017 exChalermchat Sukthaworn, exManuchet Reowdecha, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNantina Moonprasith, ex Thipjak Na Lampang, exSurapich Loykulnant, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Degradation test of natural rubber/chitosan composite", Key Engineering Materials, ปีที่ 751, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 320-325
Publish Year International Conference 2
2017 exThidarat Petchsoongsakul, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurapich Loykulnant, exChaveewan Kongkaew, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Chitosan Nanoparticles by Depolymerization of Chitosan and Ionotropic Gelation Method for Natural Rubber Composite", The 3rd Asia Pacific Rubber Conference 2017 (APRC 2017), 16 - 17 พฤศจิกายน 2017
2017 exNapaporn Kumkrong, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurapich Loykulnant, exChaveewan Kongkaew, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Effects of Sulfur Vulcanization System on Properties of Composite from Blends of Silica and Natural Rubber Latex", The 3rd Asia Pacific Rubber Conference 2017 (APRC 2017), 16 - 17 พฤศจิกายน 2017