การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับบำบัดและฟื้นฟูเด็กสมองพิการในประเทศไทย.