การปรับปรุงโครงสร้างสัณฐานของซิงค์ออกไซด์ให้มีคุณสมบัติเหมาะกับการนำไปใช้เป็นตัวตรวจวัดแก๊ส