ตัวเร่งปฏิกิริยาแมงกานีสไดออกไซด์ที่เติมตัวกระตุ้นสำหรับขั้วแคโทดในเซลล์เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์ขนาดไมโคร

Publish Year International Journal 1
2022 exDuangkamon Phuakkhaw, exPenphitcha Amonpattaratkit,, exWantana Klysubun, inนางพัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, อาจารย์, inนางสาวสุพัตรา มิตรภานนท์, อาจารย์, exSupanit Porntheeraphat, exAnnop Klamchuen, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exTakashi Sagawa, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Cu- and Fe-Incorporated Manganese Oxides (MnxOy) as Cathodic Catalysts for Hydrogen Peroxide Reduction (HPR) and Oxygen Reduction (OR) in Micro-direct Methanol Fuel Cells", ChemElectroChem, ปีที่ 9, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2022, หน้า 1-15
Publish Year International Conference 1
2019 inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exDuangkamon Phuakkhawa, exSarawut Morarat, exAtchana Wongchaisuwat, exSupanit Porntheeraphat, exWantana Klysubun, inนางพัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข, อาจารย์, inนางสาวมนธิดา เร้าอรุณ, อาจารย์, "Copper-promoted manganese dioxides as cathodic catalysts for directmethanol fuel cell", Pure and Applied Chemistry International Conference 2019, 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย