การปรับเปลี่ยนพื้นผิวบนชั้นขั้วไฟฟ้าเลือกประจุโฮลประยุกต์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ด้วยกระบวนการพลาสมาคลื่นความถี่วิทยุ: ตรวจสอบด้วยเทคนิคเซอเฟสโฟโทโวลเทจสเปคโตรสโคปี

Publish Year International Journal 1
2019 exRujisamphan, N., exTang, I.-M., exSutthibutpong, T., exAmornkitbamrung, V., inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, "Revealing the diffusion of aluminum in organic solar cells", Japanese Journal of Applied Physics, ปีที่ 58, ฉบับที่ 5, กรกฎาคม 2019