การศึกษาผลของวิธีการตกแต่งและโครงสร้างผ้าต่อประสิทธิภาพในการตกแต่งน้ำมันหอมมระเหยบนผ้าไหมด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่น