ศักยภาพการให้ผลผลิตและเสถียรภาพของข้าวฟ่างไม้กวาดสายพันธุ์แท้