การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายโดยใช้เครื่องทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองการทำงานของตาและการเคลื่อนไหวของร่างกายไปยังตำแหน่งเป้าหมายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน