ความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทจากข้าว (Oryza sativa) ในพื้นที่ดินเค็มและการสร้างสารส่งเสริมการเจริญของพืชในสภาวะที่มีความเค็ม