ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา Penicillium digitatum ของแบคทีเรียกรดแล็กติกและการใช้เป็นสารควบคุมโดยชีววิธีที่ปลอดภัยในส้ม

Publish Year National Journal 1
2022 inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพวัลย์ อรรคราช, exนาฎนภา กลันกล่ำ, inนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ, "ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา Penicillium digitatum ของแบคทีเรียกรดแลคติก", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 584-593