ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา Penicillium digitatum ของแบคทีเรียกรดแล็กติกและการใช้เป็นสารควบคุมโดยชีววิธีที่ปลอดภัยในส้ม