การพัฒนาวิธีการใช้สารรีดักแตนท์ซัลเฟอร์อ๊อกซีแอนไออนในการบำบัดสารปราบศัตรูพืชที่ตกค้าง