อิทธิผลของความโค้งต่อการดูดกลืนแสงจากท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกปลูกอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์

Publish Year International Journal 5
2021 exJ. Chureemart, exS. Sampan-a-pai, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exR.W. Chantrell, exP. Chureemart, "Current-induced domain wall motion: Comparison of STT and SHE", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 529, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 167838- 167844
2020 exJ. Charoenpakdee, exOngart Suntijitrungruang, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Chirality efects on an electrontransport in single-walled carbonnanotube", scientific reports , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 18949-18961
2019 inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exPhusit Nualpijit, "New method of second quantization of the strained-graphene Kerr and Faraday rotations", Optics Express, ปีที่ 27, ฉบับที่ 20, สิงหาคม 2019, หน้า 28350-28363
2019 exJ.Charoenpakdee, exA Hutem, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Transmission of charge ion in Single-walled Carbon Nanotube", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 012030-1-4
2017 exThitapura, T, exLiewrian, W, exJutarosaga, T, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Curvature effect on polarization of light emitted from chiral carbon nanotubes", OPTICS EXPRESS, ปีที่ 25, ฉบับที่ 21, ตุลาคม 2017, หน้า 25588-25601