อิทธิผลของความโค้งต่อการดูดกลืนแสงจากท่อนาโนคาร์บอนที่ถูกปลูกอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์

Publish Year International Journal 6
2021 exJ. Chureemart, exS. Sampan-a-pai, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exR.W. Chantrell, exP. Chureemart, "Current-induced domain wall motion: Comparison of STT and SHE", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 529, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 167838- 167844
2021 exOngart Suntijitrungruang, exC. Summueang, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Physical study concerning the characteristics of single and double photon emission from bilayer graphene", Optical Materials Express, ปีที่ 11, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 2854-2868
2020 exJ. Charoenpakdee, exOngart Suntijitrungruang, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Chirality effects on an electron transport in single-walled carbon nanotube", scientific reports , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2020, หน้า 18949-18961
2019 inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exPhusit Nualpijit, "New method of second quantization of the strained-graphene Kerr and Faraday rotations", Optics Express, ปีที่ 27, ฉบับที่ 20, สิงหาคม 2019, หน้า 28350-28363
2019 exJ.Charoenpakdee, exA Hutem, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Transmission of charge ion in Single-walled Carbon Nanotube", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 012030-1-4
2017 exThitapura, T, exLiewrian, W, exJutarosaga, T, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Curvature effect on polarization of light emitted from chiral carbon nanotubes", OPTICS EXPRESS, ปีที่ 25, ฉบับที่ 21, ตุลาคม 2017, หน้า 25588-25601