การผลิตพอลิไฮดรอกซิบิวทิเรตและการประยุกต์ใช้ในบรรจุภัณฑ์

Publish Year International Journal 2
2021 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exAkihiko Kosugi, exTakamitsu Arai, exKumar Sudesh, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Enhanced polyhydroxybutyrate (PHB) production by newly isolated rare actinomycetes Rhodococcus sp. strain BSRT1-1 using response surface methodology", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1896-1-14
2021 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exKunat Kongsin , inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวจิรชยา บุญญฤทธิ์, exอำนาจ เจรีรัตน์, exKumar Sudesh, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Biosynthesized Poly(3-hydroxybutyrate) on Coated Pineapple Leaf Fiber Papers for Biodegradable Packaging Application", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2021, หน้า 1-15
Publish Year International Conference 4
2019 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exKunat Kongsin , exJirachaya Boonyarit, exPatsaranan Phobsawang, exChayuda Kanjanasatienporn, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Physical and mechanical properties of pineapple fiber paper coated with polyhydroxybutyrate", ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2019: Sustainable Bioresources for Green Energy and Economy, 6 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exKunat Kongsin , exPatsaranan Phobsawang, exChayuda Kanjanasatienporn, exKumar Sudesh, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Application of polyhydroxybutyrate on coating technique of pineapple fiber papers", The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9), 13 - 14 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exKunat Kongsin , inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exKumar Sudesh, exManeenuch Premchookiat, inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Biodegradable composite based on pineapple fiber papers coated with polyhydroxybutyrate", The 7th International Conference on Bio-Based Polymer, 11 - 13 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, exDr.Akihiko Kosugi, exDr.Takamitsu Arai, exProf.Dr.Kumar Sudesh, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Enhanced poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) production by newly isolated Rhodococcus sp. BSRT1-1 using response surface methodology", Bioplastic Global Joint Satellite Symposium in Universiti Sains Malaysia, 8 - 11 กรกฎาคม 2018, ปีนัง มาเลเซีย