การเคลือบฟิล์มบางนาโนของอลูมิเนียมและอลูมิเนียมออกไซด์บนพลาสติกใสด้วยวิธี สปัตเตอริง เพื่อใช้เป็นพลาสติกสะท้อนแสง

Publish Year National Journal 1
2018 exนายพิพัฒน์ นันทจุล, exนายจิรเมธ ชมภูแก้ว, inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, exผศ.ดร.ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง, exอาจารย์ยุทธนา อุไรชื่น , exผศ.ดร.เสกสรร สุขเสนา, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงคานวณของขั้นตอนการดูดซับของแก๊สอลูมิเนียมคลอไรด์ในกระบวนการอะตอมมิกซ์ เลเยอร์ ดีพอซิชั่นของฟิล์มบางอลูมิเนียมออกไซด์", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018
Publish Year National Conference 1
2018 exจิรเมธ ชมพูแก้ว, exพิพัฒน์ นันทจุล, exวศินี ชัยวงศ์, exอัจฉราวดี ทองดี, exผศ.ดร.ปรเมษฐ์ จันทรเพ็ง, exผศ.ดร.เสกสรร สุขะเสนา, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะเฉพาะเชิงคำนวณของการดูดซับแก๊สอลูมิเนียมคลอไรด์ของขั้นตอนการดูดซับในการปลูกฟิล์มบางอลูมิเนียมออกไซด์ด้วยวิธีอะตอมมิกซ์เลเยอร์ ดีพอซิชั่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 10, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม ประเทศไทย