อากาศยานไร้นักบินเพื่องานด้านการส่งพัสดุ

Publish Year International Journal 2
2018 inนายธนากร ฆ้องเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "Determination of Power Line Transfer Functions by a Method of Impedance Transfer and Voltage Spread", Progress In Electromagnetics Research M, ปีที่ 71, ฉบับที่ -, มิถุนายน - กรกฎาคม 2018, หน้า 63-74
2017 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exNATHAWUT HOMSUP, "A New Modified Firefly Algorithm for Impedance Matching Optimization", international Journal Of Electrical, Electronics and Data Communication, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 1-4
Publish Year International Conference 1
2018 exWinyou Silabut, inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์, ex นายประวิทย์ บุญเอก, "Improving the Efficiency of Small Planar Dipole Antenna with the Crescent-Shaped Corner Reflector Based on Epsilon Negative Medium Using Particle Swarm Optimization", 2018 15th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 18 - 21 กรกฎาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย