การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนา และผลิตภาพของอุตสาหกรรมการผลิตไทย

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Interaction Effect between Foreign Direct Investment and Research and Development on the Productivity of Thai Manufacturing Sector", 7th International Academic Conference on Economics, Business, Engineering and Social Sciences, 21 - 22 ธันวาคม 2019, Tbilisi จอร์เจีย