ศึกษาการเตรียมเส้นใยจากลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมที่นอน