ความผันแปรทางพันธุกรรมของกลุ่มยีนที่ตอบสนองต่อแหล่งเพาะพันธุ์ที่ความเข้มแสงแตกต่างกันในยุงพาหะมาลาเรีย (Anopheles dirus)

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exThavin Bodharamik, exSungsit Sungvornyothin , exMichael J. Bangs, "Genetic Variation of Circadian Clock Genes in a CavernicolousAnopheles dirus in western Thailand", The 2nd World congress on climate change , 26 - 28 กันยายน 2019, ฺเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี