การแข่งขันทางธนาคาร เสถียรภาพของธนาคาร และช่องทางการส่งผ่านของนโยบายการเงินด้านการให้สินเชื่อ กรณีศึกษาประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2018 inดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Banking Competition, Banking Stability and the lending channel of Monetary Policy: the Case of Thailand", Southeast Asian Journal of Economics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 39-57