การศึกษาความเป็นพิษระดับเซลล์ของ Deoxynivalenol ในมนุษย์และสุกร