การศึกษาการกระจายตัวของ 99mTc-DON ในสัตว์ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีแกมมาแบบสามมิติ