โครงการวิเคราะห์มาตรการทางการประมงและสมรรถนะของชุมชนต่อการจัดการประมงร่วมในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Measures Related to Fishery and Community Competency on Fishery Co-Management in Ubolratana Reservoir