โครงการวิเคราะห์สถานภาพแหล่งน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ และผลผลิตขั้นต้นของอ่างเก็บน้ำ

Publish Year National Journal 2
2024 exณัฏพร คำเบ้า, exกมลชนก กรุดเนียม, exเบญจวัลย์ แก้วจำนงค์ , inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจีรยา ม่วงสีงาม, "การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยการให้อากาศภายใต้เทคนิคระบบเปียกสลับแห้ง", แก่นเกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ Suppl.1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 98-104
2024 exกมลชนก กรุดเนียม, exเบญจวัลย์ แก้วจำนงค์ , exณัฏพร คำเบ้า, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจีรยา ม่วงสีงาม, inนายสุทิน สมบูรณ์, "การศึกษาเบื้องต้นในการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน: กรณีศึกษาภายใต้ระบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการเสริมอากาศ", แก่นเกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ Suppl.1, มกราคม 2024, หน้า 105-111
Publish Year National Conference 3
2024 exณัฏพร คำเบ้า, exกมลชนก กรุดเนียม, exเบญจวัลย์ แก้วจำนงค์ , inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจีรยา ม่วงสีงาม, "การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยการให้อากาศภายใต้เทคนิคระบบเปียกสลับแห้ง", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 25, 29 - 30 มกราคม 2024, ขอนแก่น ประเทศไทย
2024 exกมลชนก กรุดเนียม, exเบญจวัลย์ แก้วจำนงค์ , exณัฏพร คำเบ้า, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exจีรยา ม่วงสีงาม, inนายสุทิน สมบูรณ์, "การศึกษาเบื้องต้นในการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน: กรณีศึกษาภายใต้ระบบเปียกสลับแห้งร่วมกับการเสริมอากาศ", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 25, 29 - 30 มกราคม 2024, ขอนแก่น ประเทศไทย
2019 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรภัชร์ เม่งช่วย, exขนิษฐา บัวแก้ว, exวารินทร์ นิ้มสันติเจริญ, "อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในรอบ 50 ปี: แนวโน้มและความเสี่ยงด้านอุณหภูมิอากาศต่อทรัพยากรประมง", พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย