การปรับปรุงความคงตัวของน้ำสลัดมะเขือเทศโดยใช้ไมโครเอนแคปซูเลชัน