ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อสารพฤกษเคมี สมบัติการต้านออกซิเดชัน และความคงตัวของไลโคปีนในน้ำมะเขือเทศอัดก๊าซ