การประเมินเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังและมันสำปะหลังลูกผสมเพื่อคัดเลือกพันธุ์มีศักยภาพทนแล้งและทนน้ำท่วมในกระถางและแปลงทดสอบพันธุ์