ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า

Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาวปณาลี ศรีแดงบุตร, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจำนอง โสมกุล, "ปริมาณคลอโรฟิลล์ วิตามินซี และเส้นใยอาหาร ในเมล็ดถั่วเหลืองงอก", การประชุมวิชาการะดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย