การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ

Publish Year National Journal 3
2020 exรุ่งนภา พรมดี, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีระหว่างการพัฒนาของผลมะละกอพันธุ์แขกดำเกษตร", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 35-43
2019 exณริสสา กิติชัยชาญ, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินและคัดเลือกลูกผสม รุ่นที่ 1 ในมะละกอเนื้อแดงสำหรับบริโภคผลสุก", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ Suppl.1, มกราคม 2019, หน้า 1467-1472
2019 exวรางคณา บดินทร์ธนภัทร, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพการบริโภคมะละกอสำหรับทำส้มตำ 8 สายพันธุ์", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 53-59