การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2018 exดรุณี ถาวรเจริญ, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "'KU Garnet No.1': The First Maroon Dwarf Ornamental Guava in Thailand", HORTSCIENCE, ปีที่ 53, ฉบับที่ 9, กันยายน 2018, หน้า 1382-1383
Publish Year National Journal 1
2018 exธรธ อำพล, ex กฤติกา ปัญญชุณห์, inนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศึกษาการสะสมธาตุไนโตรเจนและแอนโทไซยานินในอัญชัน 8 สายพันธุ์", แก่นเกษตร , ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1 , มกราคม 2018, หน้า 1263-1268
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, "คุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณสารพฤกษเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำคั้นจากต้นกล้าข้าวโพด", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19, 29 - 30 มกราคม 2018, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย