การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้าน

Sub Project

Publish Year National Conference 2
2018 exปริญญา จันทอง, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรสกุลสะค้้าน (Piper) ในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคกุ้งแห้งในพริก", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 , 21 - 23 พฤษภาคม 2018, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 exอาทิตยา ลายสันทัด, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสมุนไพรไทยในสกุลสะค้านต่อแบคทีเรีย", การประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย