ผลการเสริมกากเม่าต่อสมรรถภาพการผลิต ลักษณะซาก และนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของไก่เนื้อ Effects of mao pomace supplementation on production performance, carcass characteristics and microbial ecology in digestive tract of broiler chickens

Publish Year International Journal 1
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Performance and economic evaluation of broilers fed varying dietary levels of mao pomace", Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, ปีที่ 12, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 1-6
Publish Year National Journal 2
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, ex อัญชัน ไตรธิเลน, exพงศธร พลพันธ์, "ผลของกากเม่าต่อค่าโลหิตวิทยาบางประการและประชากรจุลินทรีย์ในไส้ติ่งของไก่เนื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 846-854
2017 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "การใช้กากเม่าเพื่อใช้เป็นแหล่งสารเสริมในอาหารสัตว์", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 62, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กันยายน 2017, หน้า 1-6
Publish Year International Conference 1
2017 exCharuwut Noiwa, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "Anthocyanin, thiobarbituric acid, antioxidant and antioxidant capacity in mao pomace, feed supplemented with mao pomace and broiler meat", The 2017 Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition, 23 - 25 พฤศจิกายน 2017, Pingtung ไต้หวัน
Publish Year International Trademark 1
2020 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, "สูตรอาหารข้นสำหรับไก่เนื้อที่มีกากหมากเม่าเป็นส่วนผสม", Kasetsart University, 2020