การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของสายพันธุ์เม่าที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์