ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย

  • ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

  • ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2560

  • inดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

  • โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0