การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูงจากโคเนื้อลูกผสมวากิว x กำแพงแสน

Publish Year International Journal 1
2019 exMatsuba, K., exPadlom, A., exKhongpradit, A., inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, inนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exSuzuki, Y., exKoike, S., exKobayashi, Y., "Selection of plant oil as a supplemental energy source by monitoring rumen profiles and its dietary application in Thai crossbred beef cattle", Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, ปีที่ 32, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2019, หน้า 1511-1520
Publish Year National Conference 1
2019 exอภิรดา พัดลม, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, อาจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "จลนศาสตร์การผลิตแก๊สและความสามารถในการย่อยได้ในหลอดทดลองของหญ้าเนเปียร์แห้ง ฟางข้าว อาหารข้น และอาหารผสมครบส่วนที่มีหรือไม่มีน้ำมันปาล์มเป็นองค์ประกอบ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย