การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปัญหาโรคเต้านมอักเสบในฟาร์มโคนม