กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าและการขยายผลการจัดตั้งศูนย์เพาะปลูกในระดับชุมชน