กิจกรรมระบบตลาดเกษตรดิจิตอลแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสังคม