การสังเคราะห์เจลออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีส่วนประกอบของแคลเซียมฟอสเฟตด้วยวิธีไมโครอิมัลชันชนิดน้ำในน้ำมันเพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการสังเคราะห์เจลอุดฟัน